Gebruiksvoorwaarden website

Aarzel niet om ons te contacteren indien je vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

De website https://aria.be/ (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door: Aria Consultancy BV (hierna “Aria”, “Wij” en “Ons”) Dries 40 9420 Erpe-Mere België Ondernemingsnummer BE 0739.861.263. hello@aria.be +32 9 391 11 80

1. Introductie

Het gebruik van onze Website gaat altijd gepaard met de rechten en plichten zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden (hierna ook ‘Voorwaarden’ genoemd). Onder Website moet verstaan worden; het geheel van webpagina’s van Aria, met inbegrip van maar niet beperkt tot www.aria.be. Zodra we verwijzen naar onze Voorwaarden impliceert dit eveneens een verwijzing naar onze Privacy Verklaring. Deze Voorwaarden gelden zowel voor ons, Aria, als voor u als Gebruiker. U bent een “Gebruiker” (hierna ook “u” genoemd) wanneer u gebruik maakt van onze Website. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat onze Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn, ongeacht de gebruiksvorm en toekomstige verschijningsvormen. Indien u gebruikt maakt van onze Website namens een bedrijf of een andere juridische entiteit bent u ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen Aria en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

2. Gebruiksrecht

2.1.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het  Website en de inhoud (kortweg: “Gebruiksrecht”). Dit recht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de Gebruiker geen recht om de Website of de onderliggende inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven.

2.2.

U kunt uw Gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door het gebruik hiervan stop te zetten.

3. Beperkingen gebruiksrecht

Het Gebruiksrecht is beperkt in die zin dat dit gebruik niet in strijd mag zijn met onze Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde beginselen omtrent het internet. De volgende handelingen zijn dan ook absoluut verboden:
  • Het is de Gebruiker verboden om gebruik te maken van softwareprogramma’s die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens. Hier onder moet men spiders, crawlers, robots  en gelijkaardige software verstaan, maar het blijft uiteraard niet beperkt tot deze opsomming;
  • Het is niet toegestaan de Website en haar gegevens te gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.

4. Remedies

Aria behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien u als Gebruiker in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden en verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Aria behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel.

5. Onze verplichtingen

5.1.

U kunt ervan op aan dat wij een gebruiksvriendelijke Website aanbieden die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze Website te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we u geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft een inspanningsverbintenis.

5.2.

Ieder gebruik van het Website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan onze Website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Onze Website en de daarbij horende diensten worden aangeboden op ‘as is’ en ‘as available’-basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.

5.3.

We hebben het recht om de toegang tot onze Website ten allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit vergen, maar dit is geen absolute voorwaarde.

6. Aansprakelijkheid

6.1.

Aria stelt haar Website “as is” en “as available” ter beschikking, dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciete garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid. Een gebruiker gebruikt de Website op eigen risico. Aria is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan het absoluut maximum van X, – of het bedrag dat de Gebruiker ons in de laatste maand heeft betaald.

6.2.

Aria is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden, emotionele schade en reputatieschade. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

6.3.

Aria is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies en/of schade uit hoofde van de Gebruiker of een derde indien Aria conform de Gebruikersvoorwaarden en Privacy Verklaring handelt.

6.4.

Aria sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude, grove schuld of opzet op voorwaarde dat deze aan Aria toerekenbaar is. De aansprakelijkheid voor lichamelijke schade en dood is uitgesloten in de mate van het wettelijk mogelijke. h4>6.5. Indien Aria door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Aria niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Aria is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

7. Links naar andere websites of pagina-inhoud

7.1.

De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band bestaat tussen ons en de vreemde website, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

7.2.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze Website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade. Andere websites bieden niet dezelfde garanties als wij, dus wij raden aan om aandachtig de Gebruikersvoorwaarden en het Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1.

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Website en de door Aria geplaatste Content berusten uitsluitend bij Aria of haar licentiegevers.

8.2.

De Gebruiker mag de op de Website opgenomen Content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of de Content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de Website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aria.

9. Overig

9.1.

Wij beschikken over de vrijheid om onze Website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

9.2.

Aria behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Wij stellen u op de hoogte wanneer we dit doen. Blijft u na de wijzigingsmelding onze Website gebruiken, dan verklaart u akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

9.3.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van alle overige bepalingen uit deze Voorwaarden.

9.4.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal dit geen gevolgen hebben voor de werking of geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden. In dit geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

9.5.

Het is niet toegestaan om rechten of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden aan iemand anders over te dragen zonder dat u daar schriftelijke toestemming voor heeft van Aria.

9.6.

Laten we hopen dat er nooit geschillen ontstaan. Mocht dit toch gebeuren, dan zullen partijen zich inspannen om eventuele geschillen die zijn ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen geldende gebruiksvoorwaarden met elkaar op te lossen. Partijen zullen hierbij streven naar een redelijke interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien er binnen een redelijke termijn geen oplossing kan worden gevonden, is op deze gebruiksvoorwaarden uitsluitend Belgisch recht van toepassing en is uitsluitend de rechtbank in Gent bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

9.7.

Deze site is beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Service Voorwaarden van Google zijn van toepassing.

Feedback

De Aria website is voor Gebruikers opgesteld. Wij leggen de lat graag hoog voor onszelf en stellen daarom iedere hulp ter verbetering van onze Website zeker op prijs. Wij vragen u zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen naar hello@aria.be.